9 Nástrojů Uzdravování

Jídelní plán

Jídelní plán nám pomáhá abstinovat od nutkavého přejídání (hladovění). Získáme v něm průvodce v našich stravovacích rozhodnutích, a zároveň si v něm stanovujeme, co, kdy, jak, kde a proč jíme. Z našich zkušeností víme, že podělit s o jídelní plán s naším sponzorem (naší sponzorkou) nebo s jiným členem OA, je velmi důležité. Neexistuje speciálně doporučení pro jídelní plán. OA nepropaguje ani nedoporučuje žádný specifický plán, ani nevylučuje používání individuálních plánů členů OA. S ohledem na zvláštní zdravotní potřeby jednotlivců OA doporučuje konzultace jídelního plánu s kvalifikovaným odborníkem. Každý(á) z nás si vytváří svůj osobní jídelní plán, založený na upřímném zhodnocení svých vlastních zkušeností z minulosti. Odrážíme v něm svoje současné potřeby, jakož i ty věci, kterým bychom se měli vyhýbat. I když jsou naše jídelní plány rozmanité, jako jsme my sami(y), většina členů OA se shoduje, že nějaký plán - jakkoliv flexibilní či strukturovaný - potřebujeme. Pomáhá nám zaobírat se fyzickým aspektem našeho onemocnění a dosáhnout tak fyzického uzdravení. Díky němu můžeme efektivněji postupovat v 12-krokovém programu uzdravování a vymanit se z našich problémů s jídlem, abychom mohli žít šťastnější, zdravější a duchovně bohatší život.

Sponzorství

Sponzoři a sponzorky jsou členové OA společenství, kteří žijí podle principů 12-ti Kroků a 12-ti Tradic nejlépe, jak dovedou. Jsou ochotni se podělit o svoje uzdravování s ostatními lidmi ze společenství a jsou odhodlaní abstinovat. Žádáme našeho sponzora či sponzorku, aby nám pomohli v našem programu uzdravování na třech úrovních:

  • fyzické
  • emocionální - citové
  • a duchovní.

Spoluprací s ostatními členy OA a sdílením svých zkušeností, síly a naděje sponzoři neustále obnovují a posilňují i své vlastní uzdravení. Dělí se o program v rozsahu svých vlastních zkušeností. Náš program je založený na principu přitažlivosti: najděte si sponzora(ku), který(á) má to, co hledáte, a zeptejte se ho(ji), jak toho dosáhl(a). Člen OA může pracovat s více sponzory nebo jen s jedním, stejně jako může změnit sponzora, jestliže si to přeje. A naopak sponzor může mít více než 1 sponzee, kterého může i odmítnout.

Mítinky (setkávání)

Mítinky OA jsou setkáním dvou a více lidí s problémem nutkavého přejídání se (hladovění), kteří se setkávají, aby si vyměnili svoje osobní zkušenosti, sílu a naději, kterou získávají prostřednictvím společenství OA. I když existují různé formy mítinků, společenství lidí s problémem nutkavého přejídání se (hladovění) tvoří základ každého z nich. Mítinky nám nabízejí příležitost identifikovat se a potvrdit si náš společný problém a podělit se o dary, které dostáváme prostřednictvím tohoto programu.

Telefonování

Telefonování nám pomáhá dělit se o zkušenosti ve dvojici a vyhnout se izolaci, kterou naši členové a členky obvykle pociťují. Mnozí z nás se denně telefonicky kontaktují se svým sponzorem či sponzorkou, či jinými členy OA. Jako součást procesu odevzdávání je telefonování nástrojem, který nás učí vzchopit se a požádat o pomoc a nabízet pomocnou ruku druhým. Telefonování nám dává zároveň okamžitě dostupný prostor, ve kterém se můžeme podělit o obtížně zvladatelné výšky a pády, kterým můžeme čelit.

Psaní

Při sepisování našich inventur a seznamu lidí, kterým jsme v životě ublížili, většina z nás zjistila, že psaní je nepostradatelným nástrojem pro práci s 12 kroky. Navíc jsme zjistili, že položit myšlenky a pocity na papír, nebo popsat nějakou událost, která nás trápí, nám pomáhá lépe pochopit naše jednání a reakce způsobem, jakého zřídkakdy dosáhneme, když na to jenom myslíme, anebo o tom jenom hovoříme. V minulosti bylo nutkavé přejídání (hladovění) naší nejběžnější reakcí. Když si sepíšeme svoje problémy na papír, obvykle uvidíme situace v o mnoho jasnějším světle, a možná, že i lépe dokážeme rozpoznat další potřebné kroky či jednání.

Čtení OA nebo AA literatury

Čteme a studujeme OA letáky a OA knihy, jako například druhé vydání knihy Anonymní přejídači (Overeaters Anonymous - Second Edition), Dvanáct Kroků a Dvanáct Tradic pro kompulzivně se přejídající (Twelve Steps and Twelve Traditions for Overeaters Anonymoous), či Jen dnes (For Today). Taktéž studujeme knihu Anonymní Alkoholici (Anonymous Alcoholics), označovanou jako Velká Kniha (Big Book), abychom pochopili a posilnili náš program. Mnozí členové OA tvrdí, že denní čtení literatury je posilňuje v životě podle programu 12 Kroků. Naše OA literatura a Velká Kniha AA jsou vždy dostupnými nástroji, které nám nabízejí vhled do našeho problému nutkavého přejídání se (hladovění), sílu řešit ho a opravdu skutečnou naději, že i pro nás existuje řešení.

Akční plán

Akční plán je proces identifikovaní a implementace jednání, které je na denní i dlouhodobé bázi nevyhnutelné na podporu naší abstinence a tělesného, emocionálního a spirituálního uzdravování. Ačkoliv je to náš vlastní, individuální plán, pro většinu z nás je důležité pracovat na něm se sponzorem, členny OA, případně s kvalifikovanými odborníky.

Tento nástroj, podobně jako jídelní plán, se může výrazně lišit u jednotlivých členů a přizpůsobovat se i našim měnícím se potřebám jak postupujeme v uzdravování.

Například nováček se může ve svém akčním plánu soustředit na plánování, nákup a přípravu jídla. Někteří členové potřebují zahrnout do svého plánu pravidelné cvičení na zlepšení zdravotního stavu, zatímco jiní si potřebují stanovit hranice na množství fyzické aktivity, aby dosáhli rovnováhy.

Něktoří z nás potřebují zařadit do akčního plánu čas na meditaci a relaxaci, či strategii na dosažení rovnováhy v práci, vztazích s rodinou a přáteli či s programem. Další potřebují pomoc při organizování domácnosti, finančních, připadně zdravotních záležitostí.

Při každodenní práci na 12 krocích, akční plán může zahrnovat používání ostatních Nástrojů tak, aby nám přinesli strukturu, rovnováhu a zvládatelnost do našich životů. Používaním tohoto nástroje zjistíme, že jsme získali pocit vyrovnanosti a pokračujeme v emocionálním a spirituálním růstu, zatimco děláme měřitelné pokroky den po dni.

Anonymita

Anonymita znamená, že budeme stavět principy před naše osobnosti. Chrání nás před klepy a pomlouváním a zaručuje nám svobodu vyjadřování. Anonymita nám dává jistotu, že jen my, individuální členové OA, máme právo hovořit o svém členství v rámci naší komunity. Anonymita směrem k médiím znamená, že naše tváře nebo naše příjmení se nikdy nebude spojovat s naším členstvím v OA. Toto chrání jak nás samotné, tak i naše Společenství. V rámci Společenství anonymita znamená, že se vším, o co se podělíme s jinými členy OA, bude zacházeno s respektem a důvěrně. To, co slyšíme na mítincích, musí zůstat tam. Avšak anonymita nemůže limitovat naše fungování v OA. Používání celých jmen v rámci OA neznamená porušení pravidla Anonymity. Pravidlo anonymity neporušujeme, ani když nabízíme 12 krokový program lidem, kteří mají problém, nebo členům, kteří jsou v krizi, za podmínky, že nebudeme hovořit o specifických osobních informacích. Ve Společenství jsme si všichni rovni bez ohledu na to, zda je někdo z nás nováček, nebo dlouhodobý(á) člen(ka). Naše postavení mimo OA Společenství nevede k tomu, abychom mezi sebou dělali rozdíly, nerozlišujeme mezi sebou žádné hvězdy, či VIP osobnosti. Setkáváme se spolu jednoduše jako lidé s problémem nutkavého přejídání (hladovění).

Služba

Odevzdávat odkaz jiným lidem, kteří stále trpí problémem nutkavého přejídání (hladovění, je základným cílem našeho společenství. Proto je to tou nejzákladnější formou služby. Jakákoliv forma služby - i jakkoliv malá - která podává pomocnou ruku jinému člověku, který trpí tímto problémem, zlepšuje kvalitu našeho uzdravování. Chodit na setkání, srovnat židle stoly, zabezpečit literaturu, hovořit s nováčky, dělat cokoliv, co je potřebné pro skupinu nebo OA společenství jako takové - to jsou jen některé z příkladů toho, jak můžeme vrátit zpět to, čím jsme byli tak štědře obdarováni. Je na nás, abychom udělali vše, co je v našich možnostech, v čase, kdy můžeme. Výsledkem naší práce na 12 krocích je příslib “života v zdravé a šťastné míry užitečnosti”. Služba je nástroj, který nám pomáhá naplňovat tento slib.

Tak, jak se hovoří v našem OA slibu zodpovědnosti: “Být ochotný nabídnout pomocnou ruku a srdce nutkavého přejídače (hladovějícího) všem, kteří se mnou sdílejí moje nutkavé přejídání (hladovění) - za toto nesu zodpovědnost.”